Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki użytkowania

 

Niniejsza strona internetowa ( „framily”) stanowi ofertę firmy Framily GmbH, reprezentowanej przez Tilla Weitendorfa, Eppendorfer Baum 23, 20249 Hamburg, spółka zarejestrowana przez sąd rejonowy [Amtsgericht] Hamburg pod numerem HRB 139149, adres e-mail: service@framily.pl  ( „Framily”). Poniższe warunki użytkowania, w brzmieniu obowiązującym w chwili użytkowania, regulują stosunek prawny pomiędzy Framily i użytkownikiem oferty ( „Klient”) dostępnej na framily.

 

§ 1

Zakres obowiązywania

Warunki użytkowania obowiązują od chwili odwiedzenia framily na czas nieokreślony, bez względu na zarejestrowanie się lub nie, oraz stanowią istotną część każdej umowy zawartej pomiędzy Klientem i Framily, o ile w danym wypadku nie postanowiono inaczej. Warunki użytkowania mogą zostać w każdej chwili wypowiedziane przez Klienta, przy czym wypowiedzenie nie rzutuje na realizację wcześniej złożonych zamówień.

 

§ 2

Użytkowanie strony internetowej, proces zamawiania i zawarcie umowy

(1) Framily wytwarza na zlecenie Klienta spersonalizowane książki ( „Towar”), na podstawie cyfrowych szablonów w formacie plików JPG, PNG, które Klient przesyła Framily za pomocą konfiguratora książek dostępnego na framily.

(2) Do użytkowania konfiguratora książek Framily potrzebne jest łącze internetowe i popularna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub Safari. Jeśli zamówienie realizowane  jest za pośrednictwem urządzenia mobilnego, wówczas dla optymalnego działania wymagany jest aktualny system operacyjny nie starszy niż Android 5.0 lub iOS 3.1.

(3) Klient może wybrać na framily Towar, który chce skonfigurować i spersonalizować go za pomocą określonych parametrów (np. imię, wygląd głównej postaci, wpisanie dedykacji). Utworzony w ten sposób Towar może zostać umieszczony koszyku za pomocą przycisku „Zamawiam” i może zostać tam ponownie sprawdzony. Jeśli Klient nie chce wprowadzać dalszych zmian i decyduje się na zamówienie tego produktu, wówczas proces zamówienia może zostać rozpoczęty za pomocą przycisku „Do kasy”. Proces zamówienia rozpoczyna się wraz z zalogowaniem się sklepie online, przez zarejestrowanie nowego użytkownika lub zalogowanie na istniejące konto Klienta Framily, przez wypełnienie obowiązkowych pól oznaczonych (*). Po wprowadzeniu wymaganych danych Klient wybiera wybrany sposób zapłaty i opcjonalnie może wprowadzić inny adres dostawy i/lub kupon. W ostatnim kroku Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia wprowadzonych danych i zamówień. Klikając myszką przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient składa prawnie wiążące zamówienie. Zamówienie możliwe jest tylko wtedy, gdy Klient wcześniej, klikając myszką na odpowiednie pola wyboru, potwierdzi przeczytanie Ogólnych warunków użytkowania i zgodzi się na postanowienia zawarte w tym dokumencie.

(4) Zmiana wprowadzonych danych po wysłaniu przez Klienta wiążącego zamówienia nie jest możliwa. Jeśli podczas składania przez Klienta zamówienia wystąpią przypadkowe błędy podczas wprowadzania danych lub dojdzie do zakłóceń podczas przesyłania zamówienia, ponieważ np. zamówienie zostanie przypadkowo złożone dwa razy przez podwójne kliknięcie myszki lub przerwane zostało połączenie z internetem, możliwe jest, że klient nie otrzyma elektronicznego potwierdzenia zamówienia lub otrzyma je kilkukrotnie. W takim przypadku Klient jest zobowiązany, niezwłocznie po stwierdzeniu takiego błędu, nawiązać kontakt z firmą Framily pod adresem service@framily.pl. Pracownicy zajmą się następnie danym problem.

(5) Prezentacja produktów w sklepie online nie stanowi prawnie wiążącej oferty , lecz niewiążący katalog online. Klikając przycisk zakupu, składają Państwo wiążące zamówienie Towarów znajdujących się w koszyku. Otrzymanie zamówienia potwierdzane jest na stronie internetowej niezwłocznie po wysłaniu zamówienia i nie stanowi jeszcze zawarcia umowy. Framily przyjmuje zamówienie jako ofertę zawarcia umowy przez wysłanie e-maila potwierdzającego zamówienie lub przez wysyłkę Towaru w ciągu 10 dni roboczych. Umowa jest uzależniona od dostępności i możliwości dostawy Towaru.

(6) Podając Framily prawidłowy adres e-mail, Klient deklaruje zgodę na przyjmowanie i przetwarzanie zleceń również za pomocą e-maili. Zapewnia, że oświadczenia składane przez Framily są przekazywane Klientowi. Klient został jednoznacznie poinformowany przez Framily, że podczas przesyłania e-maili nie można wykluczyć nadużyć. Framily nie ma możliwości sprawdzania zleceń e-mailowych pod kątem prawidłowości danych nadawcy oraz zawartych w nich treści. Framily zostaje zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności i ze wszelkich roszczeń regresowych, których podstawą byłoby niezgodne z prawem używanie systemów przesyłania wiadomości.

(7) Zawarcie umowy jest niezależne od tego, czy po stronie Klienta spełnione zostały wymagane warunki techniczne.

(8) Klient musi mieć ukończony 18. rok życia, aby skutecznie zawrzeć umowę z Framily.

 

§ 3

Ceny

(1) Obowiązują ceny aktualne w dniu otrzymania przez Framily zamówienia.

(2) Wszystkie ceny podane zostały w złotych polskich i zawierają obowiązujący każdorazowo podatek VAT. Wszelkie koszty przesyłki wyszczególniane są osobno.

 

§ 4

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Oferowany na framily Towar nie został wcześniej wyprodukowany. Do ich wytworzenia wymagany jest indywidualny wybór klienta lub jego inne ustalenia, lub towary są jednoznacznie dostosowane do osobistych potrzeb Klienta, w związku z czym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

§ 5

Zakres obowiązku świadczenia przez Framily, zmiany, odpowiedzialność Klienta

 

(1) Framily lub przedsiębiorstwo działające na zlecenie Framily przyjmuje dane wydruku przesłane przez Klienta do produkcji Towaru i wykonuje na tej podstawie świadczenia wynikające z umowy. Framily nie sprawdza danych przesłanych przez Klienta pod kątem ich technicznej i estetycznej przydatności do wydruku Towaru. Odpowiedzialność w zakresie prawidłowości, pełności i przydatności danych do druku przesłanych przez Klienta do produkcji Towaru spoczywa na Kliencie. Framily nie odpowiada za obniżenie jakości lub inne wady wynikające z przesłanych przez Klienta danych do druku.

(2) Zamówienie i przesłanie danych przez Klienta stanowi zatwierdzenie do druku.

(3) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za obrazy drukowane na Towarze i za zatwierdzenie do druku. Udostępniona w stosowanym oprogramowaniu funkcja sprawdzania  jakości grafiki i innych zgodności stanowi jedynie informacje we wspomnianym wyżej znaczeniu. Klient odpowiada za ochronę danych przekazanych Framily oraz ewentualnie informacji , porad lub zaleceń przekazanych przez Framily przed  ich utratą jak również za ochronę przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie (np. bezprawny dostęp do danych osobowych). Ponadto Framily ma również prawo do wykonywania kopii zapasowych danych przesłanych przez klienta.

(4) Framily zastrzega sobie prawo do zmian przedmiotu świadczenia uwarunkowanych rozwojem technicznym, o ile nie obniżą one przydatności do użycia i wartości świadczenia. Framily poinformuje Klienta przed istotniejszymi zmianami w wykonaniu świadczenia.

(5) Framily ma prawo do zlecania podwykonawcom wykonania części lub całości należnych świadczeń.

 

 

§ 6

Czas realizacji świadczenia

 

(1) Terminy wykonania świadczenia nie rozpoczynają się, zanim  dane i dokumenty Klienta potrzebne do wykonania świadczenia nie zostaną udostępnione Framily   w wymaganym, uzgodnionym i wolnym od wad stanie. Dotyczy to odpowiednio danych i dokumentów dostarczanych w czasie realizacji świadczenia. W takim przypadku bieg terminu realizacji świadczenia zostaje wstrzymany do chwili dostarczenia przez Klienta wszystkich koniecznych danych i dokumentów.

(2) Terminy i okresy obowiązują jako wiążąco uzgodnione tylko wtedy, gdy zostały jednoznacznie potwierdzone przez Framily przynajmniej w formie tekstowej. W przeciwnym razie nie są one wiążące.

(3) Przypadki siły wyższej, które danej stronie znacząco utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie świadczenia lub zobowiązania, uprawniają dotkniętą nimi stronę do opóźnienia wykonania tego świadczenia lub zobowiązania o czas utrudnienia jak również o uzasadniony okres wznowienia/rozruchu. Przypadek siły wyższej jest równoważny ze sporami pracowniczymi w zakładzie strony lub sporami pracowniczymi w zakładzie podmiotu trzeciego oraz z podobnymi zdarzeniami, które bezpośrednio lub pośrednio dotykają strony.

 

 

§ 7

Dostawa, przeniesienie ryzyka, koszty wysyłki, szkody transportowe

 

(1) Dostawa możliwa jest na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoch, Norwegii, Szwecji i Danii.

(2) Framily dostarczy zamówiony Towar na podany przez Klienta adres w ciągu 10 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas dostawy może zostać odpowiednio przedłużony.

(3) Framily ma prawo do częściowych dostaw. Dodatkowe koszty dostawy, powstałe w przypadku dostawy częściowej, ponosi Framily.

(4) Jeśli klientem jest podmiot gospodarczy, wówczas wszystkie ryzyka i zagrożenia związane z przesyłką przechodzą na klienta z chwilą przekazania Towaru przedsiębiorstwu transportowemu. Obowiązuje to również w przypadku wykonywania przez Framily dostaw częściowych.

(5) Z tytułu pakowania i wysyłki Framily nalicza podaną podczas zamawiania zryczałtowaną kwotę. W przypadku dostaw częściowych zryczałtowana kwota jest naliczana Klientowi tylko raz.

(6) Jeśli dostawa do Klienta byłaby niemożliwa, ponieważ Klient np. nie jest dostępny pod podanym adresem dostawy pomimo poinformowania Klienta o czasie dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem, wówczas Klient ponosi koszty wynikające z niezrealizowanej dostawy. Ponadto Framily ma prawo do składowania Towaru lub zlecenia jego składowania na ryzyko i koszt Klienta przez okres występowania przeszkody w dostawie. Wszelkie nakłady, powstałe w wyniku powyższego zostaną w całości i niezwłocznie zwrócone Framily przez Klienta po wystawieniu odpowiedniej faktury.

(7) Opóźnienie dostawy przez Framily nie uprawnia Klienta do odmowy przyjęcia Towaru lub do roszczeń odszkodowawczych, chyba że  po stronie Framily występuje rażące niedbalstwo lub wina umyślna.

(8) Jeśli Klient po rozpakowaniu stwierdzi uszkodzenie Towaru, wówczas musi  zgłosić reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dostawy i opisać stwierdzone wady przynajmniej w formie pisemnej również wtedy, gdy  zewnętrzne opakowanie nie było uszkodzone i uszkodzenie Towaru można było stwierdzić dopiero po rozpakowaniu. Niniejsza regulacja nie narusza ewentualnych roszczeń Klienta wobec Framily lub przedsiębiorstwa transportowego.

 

§ 8

Warunki płatności i kupony

(1) Jeśli nie uzgodniono inaczej, wszystkie płatności są wymagalne  bezpośrednio po wystawieniu faktury. Klient może wybrać jedną z następujących sposobów płatności: PayPal, karta płatnicza (Visa lub Master Card), natychmiastowy przelew bankowy lub inne metody płatności specyficzne dla danego kraju. Framily zastrzega sobie prawo do oferowania tylko określonych sposobów płatności  za złożone zamówienie, np. tylko takich, które odpowiadają danej zdolności kredytowej, w celu zabezpieczenia ryzyka kredytowego.

(2)    Płatność za wszystkie produkty oraz przetwarzanie wszystkich metod płatności jest realizowane przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych (Adyen Payment Services). Stosunek umowny pomiędzy dostawcą usług a klientem opiera się wyłącznie na warunkach korzystania z usług dostawcy usług płatniczych. Dalsze informacje klient znajdzie na stronie internetowej usługodawcy lub podczas procesu składania zamówienia. Klient jest proszony o podanie danych dotyczących płatności zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych. Klient może być również zobowiązany do zaakceptowania dodatkowych warunków dotyczących korzystania z usługi. Framily nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która może powstać lub jest związana z korzystaniem z usług takiego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych i niniejszym wyłącza tę odpowiedzialność w zakresie dozwolonym przez prawo.

(3) Framily ma prawo do przekazywania rachunków i przypomnień o płatnościach wyłącznie w formie elektronicznej.

(4) Klient ponosi odpowiedzialność za aktualność i pełność informacji rozliczeniowych (dane karty płatniczej lub dane do procedury polecenia zapłaty). Jeśli płatność nie będzie mogła zostać pobrana, to Klient ponosi wszelkie koszty powstałe z tego tytułu dla Framily, w szczególności opłaty bankowe związane ze zwrotem poleceń zapłaty i podobne opłaty, w zakresie, w jakim Klient odpowiada za wydarzenie, które  spowodowało te opłaty.

(5) Jeśli Klient podczas procesu zamawiania użył kuponów , natomiast płatność nie następuje, Framily zastrzega sobie prawo do zablokowania i anulowania tych kuponów.

 

§ 9

Potrącenie, prawo zatrzymania, pogorszenie stanu majątku klienta

(1) Klient ma prawo do potrącenia roszczeń wobec Framily wyłącznie, jeśli roszczenia te zostały uznane przez Framily, są bezsporne lub są prawomocnie potwierdzone.

(2) Klient ma prawo do dokonania potrącenia wyłącznie w zakresie, w jakim roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

 

 

§ 10

Zastrzeżenie własności

Do pełnego opłacenia wszystkich Towarów z zamówienia dostarczony Towar pozostaje własnością Framily.

 

 

§ 11

Prawa osób trzecich, prawo karne

(1) Klient zapewnia, że dostarczone przez niego dane wydruku nie naruszają żadnych praw autorskich, praw do znaku towarowego, dóbr osobistych ani żadnych innych praw osób trzecich. Dotyczy to w szczególności osób i przedmiotów przedstawionych na zdjęciach, które mają zostać wydrukowane na Towarze.

(2) Za naruszenie praw osób trzecich przez przekazane przez Klienta dane wydruku wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient. Klient zwalnia Framily w tym zakresie ze wszelkich roszczeń osób trzecich.

(3) Framily nie jest zobowiązana do wykonania zleceń wydruku, które jako takie lub ich treści stanowią naruszenie obowiązującego prawa lub naruszają prawa osób trzecich. W takich przypadkach Framily ma prawa do wypowiedzenia umowy. Framily nie ma obowiązku sprawdzenia, czy zlecenia wydruku jako takie lub ich treści stanowią naruszenie obowiązującego prawa lub naruszają prawa osób trzecich.

(4) Klient zapewnia przez swoje zamówienie, że treści przekazanych materiałów graficznych nie naruszają przepisów prawa karnego, przepisów o ochronie dzieci i młodzieży, w szczególności przepisów dotyczących rozpowszechniania pornografii dziecięcej, ani nie naruszają innych ustaw. Jeśli Framily pozyska wiedzę o naruszeniu tego zapewnienia, Framily niezwłocznie powiadomi odpowiednie organy ścigania.

 

 

§ 12

Zakłócenia w świadczeniu usług, gwarancja i odpowiedzialność

 

(1) Opóźnienie dostawy przez Framily nie uprawnia Klienta do roszczeń odszkodowawczych, chyba że po stronie Framily zachodzi rażące niedbalstwo lub wina umyślna  .

(2) Framily jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli dostarczony Towar jest wadliwy, to Klientowi przysługuje prawo do roszczeń wynikające z przepisów o rękojmi. Oczywiste wady materiałowe Towaru Klient powinien zgłosić na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dostawy Towaru. Wszelkie zgłoszenia dotyczące wad Towaru jak również uwag odnośnie funkcjonowania framily mogą być przesyłane mailowo na następujący adres e-mail: service@framily.pl.

(3) Framily i działający na zlecenie Framily usługodawcy telekomunikacyjni i sieciowi nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania lub nieużywania strony internetowej framily, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzerwane i bezbłędne działanie framily. Obejmuje to m.in. rękojmię za wady prawne, integralność, rynkowość i przydatność do określonego celów w odniesieniu do dostępności, dokładność, niezawodność i treści stron. Framily nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody lub szkody następcze, za utracone zyski lub przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z framily i dostępnych na tej stronie świadczeń. Dotyczy to również sytuacji, w których Framily została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

(4) Za utratę lub zniszczenie danych u Klienta Framily odpowiada wyłącznie do wysokości typowych nakładów na ich odtworzenie, powstałych pomimo regularnego, zgodnego z standardami technicznymi, zabezpieczania danych.

(5) Framily w szczególności nie przejmuje odpowiedzialności i nie odpowiada za wszelkie szkody wynikające z działania zewnętrznego na system Klienta lub powstałe podczas procesu przesyłania danych od Klienta do Framily lub od Framily do Klienta.

(6) Odpowiedzialność Framily, jeśli miałaby zachodzić niezależnie od  powyższych postanowień, ogranicza się w każdym przypadku do szkód, które zostały spowodowane umyślnie przez Framily, jej prawnych przedstawicieli lub podmiotów pomocniczych w realizacji zobowiązań lub w wyniku ich rażącego niedbalstwa lub wynikają z naruszenia głównego zobowiązania, które jest istotne dla stosunku umownego. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do przewidywalnej, typowo powstającej szkody, o ile Framily nie można zarzucić winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

(7) Odpowiedzialność z tytułu zawinionego uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu pozostaje nienaruszona. Dotyczy to również obowiązkowej odpowiedzialności za produkt.

(8) Framily udziela wszystkich informacji, porad i zalecenie na podstawie swojej najlepszej wiedzy i przekonania. Udzielanie informacji, porad lub zaleceń nie jest głównym lub dodatkowym obowiązkiem umownym. Dlatego Framily nie jest zobowiązania do naprawienia szkód powstałych z powodu zastosowania się do udzielonej informacji, porady lub zalecenia, chyba że odpowiedzialność wynika z czynu niedozwolonego lub innych przepisów prawa. Informacje, porady i zalecenia mogą być wyrażone graficznie lub tekstowo, niezależnie od tego, czy te informacje, porady lub zalecenia są publicznie dostępne lub zostały przekazane Klientowi osobiście.

(9) W pozostałych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza Framily, bez względu na podstawę prawną i w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, jest wyłączona.

 

§ 13

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące rodzaju, zakresu, miejsca i celu gromadzenia, przetwarzania i używania przez Framily danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz wysyłki newsletterów przez e-mail lub tradycyjną pocztą lub w innych celach reklamowych oraz prawo Klienta do uzyskania informacji, korekty, zablokowania, odwołania zgody i usunięcia zostały opisane  w polityce prywatności.

 

§ 14

Zastrzeżenie prawa do zmian

(1) Framily może od czasu do czasu aktualizować ofertę dostępną na framily z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mają to wpływu na zamówienia złożone przez Klienta sprzed aktualizacji oferty.

(2) Ponadto Framily ma prawo do zmiany Warunków użytkowania z następujących, ważnych przyczyn:

(i)     zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Warunków użytkowania do nowych przepisów prawa;

(ii)    zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Framily, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej Framily, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Warunków użytkowania do wymogów prawnych;

(iii)  zmiany w zakresie oferowanych przez Framily funkcjonalności, świadczonych usług i prezentowanych towarów.

(3) Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Warunkach użytkowania oraz prawie do nie zaakceptowania takich zmian poprzez umieszczenie informacji o zmianach na framily oraz w przypadku zarejestrowanych Klientów – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Klienta podczas procesu rejestracji.

(4) Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania/przesłania w sposób opisany w § 14 (3) powyżej, przy czym Klient ma prawo nie zgodzić się ze zmianami i wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go z Framily, co ma skutek natychmiastowy, ale nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Warunków użytkowania, obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wypowiedzenie umowy skutkuje likwidacją konta Klienta.

(5) Informacje, które Framily przekazuje za pośrednictwem niniejszych Warunków użytkowania, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Framily a Klientem i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 

 

§ 15

Postanowienia końcowe

(1) Odmienne warunki handlowe Klienta oraz zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków użytkowania obowiązują wyłącznie, jeśli zostaną uznane na piśmie przez Framily. Dotyczy to również sytuacji, w których nie wyrażono jednoznacznego sprzeciwu wobec warunków handlowych i/lub warunków dostaw Klienta.

(2) Nieskuteczność jednego lub kilku postanowień nie narusza skuteczności pozostałych postanowień.

(3) Obowiązuje niemieckie prawo z wyłączeniem Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods z 11.04.1980 r.). Niezależnie od powyższego, jeśli Klient jest konsumentem, obowiązują bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie konsumenta kraju, w którym klient ma miejsce zamieszkania.

 

(4) Jeśli obie strony są przedsiębiorcami miejscem wykonania jest Hamburg, Niemcy, a sądy w Hamburgu mają wyłączną właściwość.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. od 15 lutego 2016 roku konsumenci maja prawo do rozwiązywania sporów za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Narzędzie to pozwala rozstrzygać spory bez udziału sądu.

(6) Aktualna wersja tych OWH jest zawsze dostępna do wglądu dla Klientów na framily w dziale „OWH”. Dodatkowo Klient otrzymuje OWH w formacie PDF jako załącznik do automatycznego potwierdzenia zamówienia, po zawarciu jego zamówienia, na podany adres e-mail. Przesłane OWH Klient może pobrać i archiwizować na swoim urządzeniu. Do otwarcia dokumentu PDF przez Klienta konieczny jest program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony www.adobe.de, lub porównywalny program pozwalający na otwieranie plików w formacie PDF.

 

Stan na: maj 2021 r.

12/31/2019